วันอาทิตย์ที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2552

ประเพณีบุญเผวด

ข้อมูลเรื่องเกี่ยวกับบุญผะเหวดงานบุญผะเหวด

เป็นประเพณีที่ยิ่งใหญ่ของชาวอีสาน เป็น 1 ในประเพณี ฮีต 12 ซึ่งนิยมทำกันทุกหมู่บ้าน ด้วยความเชื่อกันว่าหากได้ฟังเทศน์บุญผะเหวดครบ 13 กัณฑ์ จบภายในวันเดียวและจัดพิธีตั้งเครื่องคาย (บูชา) ได้ถูกต้องอานิสงส์จะดลบันดาลให้ไปเกิดในศาสนาของพระศรีอริยเมตไตรย ซึ่งเป็นดินแดนแห่งความสุข สงบ แต่ในทางกลับกันหากตั้งเครื่องคายไม่ถูกต้อง ก็จะดลบันดาลให้เกิดอาเพศต่าง ๆ นานา การจัดงานบุญผะเหวดแต่ละครั้งเป็นงานบุญสำคัญที่ทุกคนในหมู่บ้านต้องมาร่วมกัน นอกจากการฟังเทศน์มหาชาติแล้ว ประเพณีนี้ยังแฝงด้วยความเชื่อหลายประการเข้าไว้ด้วยกัน ที่สำคัญได้แก่ ความเชื่อเรื่องพระอุปคุต ซึ่งเป็นพระผู้รักษาพิธีให้ดำเนินไปอย่างราบรื่น ตั้งแต่ต้นจนจบ ไม่มีพญามารบกวน

มูลเหตุที่ทำให้เกิดเทศน์มหาชาติ

มีเรื่องเล่าในพระมาลัยหมื่นมาลัยแสนว่า ครั้งหนึ่งพระมาลัยเถรเจ้าได้ขึ้นไหว้พระธาตุเกตแก้วจุฬามณี บนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ ได้พบและสนทนาธรรมกับพระศรีอริยเมตไตรยโพธิสัตว์ ผู้ซึ่งจะมาตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าในอนาคต ถัดจากพระสมณะโคดมพุทธเจ้าองค์ปัจจุบัน ตอนหนึ่งของพระมาลัยเถระกล่าวกับพระศรีอริยเมตไตรยโพธิสัตว์ ว่าประชาชนชาวโลกมีความปรารถนา ใคร่อยากเกิดร่วมในศาสนาของพระองค์ จะให้ชาวโลกประพฤติปฏิบัติอย่างไร พระศรีอริยเมตไตรยโพธิสัตว์เมื่อทราบความประสงค์ของมนุษย์ในโลกแล้ว จึงได้สั่งความกับพระมาลัยเถระเจ้าว่า ถ้ามนุษย์ทั้งหลายปรารถนาจะได้พบและเกิดร่วมศาสนากับพระองค์แล้ว จงรักษาศีลอย่าให้ขาด ให้ทานสม่ำเสมอแก่สมณะชีพราหมณ์ ยาจกเข็ญใจ ผู้ยากไร้ทั้งหลาย จงอย่าได้ด่าว่า ฆ่าพ่อ ตีแม่ สมณะชีพราหมณาจารย์ อย่ายุยงพระสงฆ์หมู่คณะให้แตกสามัคคีกันให้ตั้งใจฟังพระธรรมเทศนาเรื่องพระเวสสันดรชาดกให้จบสั้นภายในวันเดียวโดยความเคารพ จึงจะได้เกิดร่วมศาสนาและพบเห็นพระองค์


การเทศน์มหาชาติมี 13 กัณฑ์ ได้แก่

1. กัณฑ์ที่ 1 ทศพร 79 พระคาถา 2. กัณฑ์ที่ 2 หิมพานต์ 134 พระคาถา3. กัณฑ์ที่ 3 ทานกัณฑ์ 209 พระคาถา 4. กัณฑ์ที่ 4 วนปเวสน์ 57 พระคาถา5. กัณฑ์ที่ 5 ชูชก 79 พระคาถา 6. กัณฑ์ที่ 6 จุลพน 35 พระคาถา7. กัณฑ์ที่ 7 มหาพน 80 พระคาถา8. กัณฑ์ที่ 8 กุมาร 101 พระคาถา9. กัณฑ์ที่ 9 มัทรี 90 พระคาถา 10. กัณฑ์ที่ 10 สักบรรพ์ 43 พระคาถา11. กัณฑ์ที่ 11 มหาราช 69 พระคาถา 12. กัณฑ์ที่ 12 ฉกษัตริย์ 36 พระคาถา13. กัณฑ์ที่ 13 นครกัณฑ์ 48 พระคาถา

อ้างอิงข้อมูลจาก

http://travel.sanook.com/trip/trip_10270.php

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น